Homework helper

You are not logged in. Would you like to login or register?

General Discussion » The GrownX tro thanh doi thu moi trong nganh tieu dung ban le » 5/30/2022 10:16 pm

katieryan
Replies: 230

Go to post

The GrownX trở thành đối thủ mới trong ngành tiêu dùng - bán lẻ

Ngành tiêu dùng bán lẻ luôn phát triển và không có nhiều chuyển biến về mặt cạnh tranh thương mại trên thị trường từ nhiều năm nay. Các đơn vị bán lẻ luôn có một lượng khách hàng của riêng mình, và khách hàng này cũng rất chung thành với các nhà bán hàng.

Vòng tròn cung cầu trên thị trường bán lẻ

Giữa năm 2020, công ty The GrownX đi vào hoạt động. Đây là công ty nắm cổ phần của Masan và VCM, The GrownX đang là đơn vị bán lẻ hàng đầu Việt Nam với hơn 300.000 điểm bán hàng truyền thống và đang phát triển mua sắm online phục vụ nhu cầu mua sắm. Ngành bán lẻ sẽ chiếm nhiều thị phần hơn khi xã hội phát triển và tầng lớp trung lưu sẽ đông đảo hơn kích thích nhu cầu mua hàng tại các đơn vị bán lẻ hàng đầu. Ba vòng tròn cung cầu trên thị trường bán lẻ cũng được các chuyên gia nhận định có giá trị và nền tảng cho việc phát triển. Trong đó, đơn giản nhất chính là nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày mà hầu như bất cứ người nào cũng cần thiết, tiếp theo là nhu cầu về sản phẩm tài chính và cuối cùng là sản phẩm xã hội bao gồm dịch vụ và giải trí. Ngành bán lẻ đang là một trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế hiện nay, bởi đây là dịch vụ cung ứng các sản phẩm sử dụng hàng ngày của nhiều người mà không có bất cứ hàng hóa nào có thể thay thế.

https://i.imgur.com/lyqEwgK.jpg

Bán lẻ chiếm thị phần lớn từ nhu cầu người dùng

Từ truyền thống sang bán hàng online

Cơ cấu chuyển dịch từ bán hàng truyền thống sa

General Discussion » New member » 5/30/2022 10:15 pm

katieryan
Replies: 229

Go to post

i am katieryan

General Discussion » New member » 5/30/2022 10:14 pm

katieryan
Replies: 6

Go to post

Hello everyone, I'm a new member and I hope you can teach me

Board footera

 

Powered by Boardhost. Create a Free Forum